ME流体存储总线 (ME Fluid Storage Bus)
物品命令:/give @p extracells:part.base 64 2

功能类似于ME存储总线


在流体容器边上贴一个流体存储总线后,该容器内容物就会被并入ME流体网络中(注意区分“并入”和“吸入”,两不同的概念)。

(标记液体的方法可以用ME流体模板)

ME流体存储总线 (ME Fluid Storage Bus)
ME流体存储总线 (ME Fluid Storage Bus)
资料分类:面板
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..