donate

平滑红色花岗岩 与 平滑石头 为同类物品。

平滑红色花岗岩 (Smooth Red Granite)
物品命令:/give @p gregtech:gt.stone.granite.red 64 7
暂无简介,欢迎协助完善。
平滑红色花岗岩 (Smooth Red Granite)
平滑红色花岗岩 (Smooth Red Granite)
资料分类:装饰品
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..