GitHub 标志 (GitHub Logo)

物品命令  /loot give @s loot cpp:github_logo

在合成器与盾牌合并可将图案转移。


GitHub 标志 (GitHub Logo)
GitHub 标志 (GitHub Logo)
资料分类:装饰:图案
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 合成器]


* 1

黑荆棘 * 1

白车轴 * 1

香蒲草 * 1

GitHub 标志 * 1

画
黑荆棘
白车轴
香蒲草
GitHub 标志
需要 1.9 或更高版本
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..