donate
蠕变纯宝石 (Creeponia Realmstone)
物品命令:/give @p aoa3:creeponia_realmstone 64 0

通过在蠕变之日打宿主苦力怕掉落,推荐使用弓箭或枪击杀它

蠕变纯宝石 (Creeponia Realmstone)
蠕变纯宝石 (Creeponia Realmstone)
资料分类:纯宝石
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..