donate

块用于装饰或存储对应的,挖掘等级取决于材料自身,可用铸造盆浇铸出来。


一般情况下,用正确的镐子挖掘金属块会掉落自身,但有两个特殊金属块需要特别说明:陨铁块和黑陨铁块。这两个在挖掘时有 75% 的几率分别变成陨铁圆石块和黑陨铁圆石块,25% 的几率掉落自身。然后挖掘陨铁圆石块或黑陨铁圆石块时有 90% 的几率掉落自身,各有 5% 的几率爆炸或变成熔岩。当然,它们可以自然生成,分别作为杜兰特矿石乌鲁矿石的外壳。

另外,玄武岩块可在主世界 0~64 层之间的熔岩表面内生成,在 y=10 处更为集中,权重是 12,需石镐才能挖掘。


玄武岩块 (Basalt Block)
物品命令:/give @p taiga:basalt_block 64 0

矿物词典: blockBasalt

玄武岩块 (Basalt Block)
玄武岩块 (Basalt Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

泰伯利亚块 (Tiberium Block)
物品命令:/give @p taiga:tiberium_block 64 0

矿物词典: blockTiberium

泰伯利亚块 (Tiberium Block)
泰伯利亚块 (Tiberium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

奥罗拉块 (Aurorium Block)
物品命令:/give @p taiga:aurorium_block 64 0

矿物词典: blockAurorium

奥罗拉块 (Aurorium Block)
奥罗拉块 (Aurorium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 工作台]


奥罗拉锭 * 9

奥罗拉块 * 1

奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉锭
奥罗拉块
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

钷块 (Prometheum Block)
物品命令:/give @p taiga:prometheum_block 64 0

矿物词典: blockPrometheum

钷块 (Prometheum Block)
钷块 (Prometheum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

杜兰特块 (Duranite Block)
物品命令:/give @p taiga:duranite_block 64 0

矿物词典: blockDuranite

杜兰特块 (Duranite Block)
杜兰特块 (Duranite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

瓦雷利亚块 (Valyrium Block)
物品命令:/give @p taiga:valyrium_block 64 0

矿物词典: blockValyrium

瓦雷利亚块 (Valyrium Block)
瓦雷利亚块 (Valyrium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

振金块 (Vibranium Block)
物品命令:/give @p taiga:vibranium_block 64 0

矿物词典: blockVibranium

振金块 (Vibranium Block)
振金块 (Vibranium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

卡梅塞恩块 (Karmesine Block)
物品命令:/give @p taiga:karmesine_block 64 0

矿物词典: blockKarmesine

卡梅塞恩块 (Karmesine Block)
卡梅塞恩块 (Karmesine Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

欧维姆块 (Ovium Block)
物品命令:/give @p taiga:ovium_block 64 0

矿物词典: blockOvium

欧维姆块 (Ovium Block)
欧维姆块 (Ovium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

杰西姆块 (Jauxum Block)
物品命令:/give @p taiga:jauxum_block 64 0

矿物词典: blockJauxum

杰西姆块 (Jauxum Block)
杰西姆块 (Jauxum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

钯块 (Palladium Block)
物品命令:/give @p taiga:palladium_block 64 0

矿物词典: blockPalladium

钯块 (Palladium Block)
钯块 (Palladium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

乌鲁块 (Uru Block)
物品命令:/give @p taiga:uru_block 64 0

矿物词典: blockUru

乌鲁块 (Uru Block)
乌鲁块 (Uru Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

欧司朗块 (Osram Block)
物品命令:/give @p taiga:osram_block 64 0

矿物词典: blockOsram

欧司朗块 (Osram Block)
欧司朗块 (Osram Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

深渊金属块 (Abyssum Block)
物品命令:/give @p taiga:abyssum_block 64 0

矿物词典: blockAbyssum

深渊金属块 (Abyssum Block)
深渊金属块 (Abyssum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

零素块 (Eezo Block)
物品命令:/give @p taiga:eezo_block 64 0

矿物词典: blockEezo

零素块 (Eezo Block)
零素块 (Eezo Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

地母块 (Terrax Block)
物品命令:/give @p taiga:terrax_block 64 0

矿物词典: blockTerrax

地母块 (Terrax Block)
地母块 (Terrax Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

泰伯利安块 (Triberium Block)
物品命令:/give @p taiga:triberium_block 64 0

矿物词典: blockTriberium

泰伯利安块 (Triberium Block)
泰伯利安块 (Triberium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

碎金块 (Fractum Block)
物品命令:/give @p taiga:fractum_block 64 0

矿物词典: blockFractum

碎金块 (Fractum Block)
碎金块 (Fractum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

瑟蓝块 (Violium Block)
物品命令:/give @p taiga:violium_block 64 0

矿物词典: blockViolium

瑟蓝块 (Violium Block)
瑟蓝块 (Violium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

普罗克希块 (Proxii Block)
物品命令:/give @p taiga:proxii_block 64 0

矿物词典: blockProxii

普罗克希块 (Proxii Block)
普罗克希块 (Proxii Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

漩金块 (Tritonite Block)
物品命令:/give @p taiga:tritonite_block 64 0

矿物词典: blockTritonite

漩金块 (Tritonite Block)
漩金块 (Tritonite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

焰晶块 (Ignitz Block)
物品命令:/give @p taiga:ignitz_block 64 0

矿物词典: blockIgnitz

焰晶块 (Ignitz Block)
焰晶块 (Ignitz Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

帝金块 (Imperomite Block)
物品命令:/give @p taiga:imperomite_block 64 0

矿物词典: blockImperomite

帝金块 (Imperomite Block)
帝金块 (Imperomite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

阳光合金块 (Solarium Block)
物品命令:/give @p taiga:solarium_block 64 0

矿物词典: blockSolarium

阳光合金块 (Solarium Block)
阳光合金块 (Solarium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

虚金块 (Nihilite Block)
物品命令:/give @p taiga:nihilite_block 64 0

矿物词典: blockNihilite

虚金块 (Nihilite Block)
虚金块 (Nihilite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

精金块 (Adamant Block)
物品命令:/give @p taiga:adamant_block 64 0

矿物词典: blockAdamant

精金块 (Adamant Block)
精金块 (Adamant Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

狄奥尼块 (Dyonite Block)
物品命令:/give @p taiga:dyonite_block 64 0

矿物词典: blockDyonite

狄奥尼块 (Dyonite Block)
狄奥尼块 (Dyonite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

辐光合金块 (Nucleum Block)
物品命令:/give @p taiga:nucleum_block 64 0

矿物词典: blockNucleum

辐光合金块 (Nucleum Block)
辐光合金块 (Nucleum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

流明块 (Lumix Block)
物品命令:/give @p taiga:lumix_block 64 0

矿物词典: blockLumix

流明块 (Lumix Block)
流明块 (Lumix Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

赛姆块 (Seismum Block)
物品命令:/give @p taiga:seismum_block 64 0

矿物词典: blockSeismum

赛姆块 (Seismum Block)
赛姆块 (Seismum Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

阿斯特里姆块 (Astrium Block)
物品命令:/give @p taiga:astrium_block 64 0

矿物词典: blockAstrium

阿斯特里姆块 (Astrium Block)
阿斯特里姆块 (Astrium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

铌块 (Niob Block)
物品命令:/give @p taiga:niob_block 64 0

矿物词典: blockNiob

铌块 (Niob Block)
铌块 (Niob Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

原金块 (Yrdeen Block)
物品命令:/give @p taiga:yrdeen_block 64 0

矿物词典: blockYrdeen

原金块 (Yrdeen Block)
原金块 (Yrdeen Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

离金块 (Iox Block)
物品命令:/give @p taiga:iox_block 64 0

矿物词典: blockIox

离金块 (Iox Block)
离金块 (Iox Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

陨铁圆石块 (Meteorite Cobble Block)
物品命令:/give @p taiga:meteoritecobble_block 64 0

矿物词典: blockMeteoritecobble

陨铁圆石块 (Meteorite Cobble Block)
陨铁圆石块 (Meteorite Cobble Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

陨铁块 (Meteorite Block)
物品命令:/give @p taiga:meteorite_block 64 0

矿物词典: blockMeteorite

陨铁块 (Meteorite Block)
陨铁块 (Meteorite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

黑陨铁圆石块 (Obsidiorite Cobble Block)
物品命令:/give @p taiga:obsidioritecobble_block 64 0

矿物词典: blockObsidioritecobble

黑陨铁圆石块 (Obsidiorite Cobble Block)
黑陨铁圆石块 (Obsidiorite Cobble Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

黑陨铁块 (Obsidiorite Block)
物品命令:/give @p taiga:obsidiorite_block 64 0

矿物词典: blockObsidiorite

黑陨铁块 (Obsidiorite Block)
黑陨铁块 (Obsidiorite Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

双锂块 (Dilithium Block)
物品命令:/give @p taiga:dilithium_block 64 0

矿物词典: blockDilithium

双锂块 (Dilithium Block)
双锂块 (Dilithium Block)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..