Switch (Switch)
物品命令:/give @p malisisswitches:lightswitch1 64 0
暂无简介,欢迎协助完善。
Switch (Switch)
Switch (Switch)
资料分类:方块
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


拉杆 * 1

绿石 * 1

红石 * 1

铁锭 * 1

Switch * 1

拉杆
绿石
红石
铁锭
Switch
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..