GAN塔顶 (GAN Tower Top)
物品命令:/give @p rockhounding_chemistry:misc_blocks_a 64 6

GAN塔顶是多方块结构:低温蒸馏器 的必备部分。

GAN塔顶 (GAN Tower Top)
GAN塔顶 (GAN Tower Top)
资料分类:机器
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


铁箔 * 5

机械框架 * 2

铁线圈 * 1

玻璃管 * 1

GAN塔顶 * 1

铁箔
铁箔
铁箔
机械框架
铁线圈
机械框架
铁箔
玻璃管
铁箔
GAN塔顶
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..