donate
阵列太阳能晶圆 (Solar Array Wafer)
物品命令:/give @p galacticraftplanets:basic_item_venus 64 6

矿物词典: waferSolarThin

一种晶圆。可用于合成阵列太阳能板

阵列太阳能晶圆 (Solar Array Wafer)
阵列太阳能晶圆 (Solar Array Wafer)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 元件制造台]


钻石 * 1

原生硅 * 2

红石 * 1

太阳能粉尘 * 1

阵列太阳能晶圆 * 3

钻石
原生硅
原生硅
红石
太阳能粉尘
阵列太阳能晶圆
  3  3
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..