CNSA工作台图纸 与 CNSA工作台图纸 为同类物品。

CNSA工作台图纸 (NASA Workbench Schematic)
物品命令:/give @p galaxyspace:schematics 1 6

便携式核反应堆的图纸。

CNSA工作台图纸 (NASA Workbench Schematic)
CNSA工作台图纸 (NASA Workbench Schematic)
资料分类:材料
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..