Tinker's Anvil 与 工匠砧 为同类物品。

Tinker's Anvil (Tinker's Anvil)
物品命令:/give @p tinkersforging:tinkers_anvil/steel 64 0
暂无简介,欢迎协助完善。
Tinker's Anvil (Tinker's Anvil)
Tinker's Anvil (Tinker's Anvil)
资料分类:设备
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


铁锭 * 6

铁块 * 1

Tinker's Anvil * 1

铁锭
铁块
铁锭
铁锭
铁锭
铁锭
铁锭
Tinker's Anvil
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..