Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/steel 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1400
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/electrum 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/knightslime 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1400
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/cobalt 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1200
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/manyullyn 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1200
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/gravitite 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1400
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/lead 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/bronze 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:600
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/gold 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:32
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/valkyrie 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1200
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/pigiron 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:600
最大叠加:1个 / 组

锡工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.tin.name)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/tin 1

矿物词典: hammer (34)

锡工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.tin.name)
锡工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.tin.name)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

铝工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.aluminium.name)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/aluminium 1

矿物词典: hammer (34)

铝工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.aluminium.name)
铝工匠锤 (item.tinkersforging:hammer.aluminium.name)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/iron 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:600
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/copper 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/silver 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:250
最大叠加:1个 / 组

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/ardite 1

矿物词典: hammer (34)

Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
Tinker's Hammer (Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1200
最大叠加:1个 / 组

木制工匠锤 (Wooden Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/wood 1

矿物词典: hammer (34)

木制工匠锤 (Wooden Tinker's Hammer)
木制工匠锤 (Wooden Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:59
最大叠加:1个 / 组

石制工匠锤 (Stone Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/stone 1

矿物词典: hammer (34)

石制工匠锤 (Stone Tinker's Hammer)
石制工匠锤 (Stone Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:131
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


圆石 * 5

木棍 * 2

石制工匠锤 * 1

圆石
圆石
圆石
圆石
木棍
圆石
木棍
石制工匠锤
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

钻石工匠锤 (Diamond Tinker's Hammer)
物品命令:/give @p tinkersforging:hammer/diamond 1

矿物词典: hammer (34)

钻石工匠锤 (Diamond Tinker's Hammer)
钻石工匠锤 (Diamond Tinker's Hammer)
资料分类:工具
最大耐久:1561
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


钻石 * 5

木棍 * 2

钻石工匠锤 * 1

钻石
钻石
钻石
钻石
木棍
钻石
木棍
钻石工匠锤
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..