Basic Plating (Basic Plating)
物品命令:/give @p fbnc:shield_basic 64
暂无简介,欢迎协助完善。
Basic Plating (Basic Plating)
Basic Plating (Basic Plating)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


银锭 * 4

重质测重压力板 * 4

铅锭 * 1

Basic Plating * 1

银锭
重质测重压力板
银锭
重质测重压力板
铅锭
重质测重压力板
银锭
重质测重压力板
银锭
Basic Plating
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..