Rubber Chicken (Rubber Chicken)
物品命令:/give @p stupidthings:rubber_chicken 1

尖叫鸡,右键发出尖叫。

Rubber Chicken (Rubber Chicken)
Rubber Chicken (Rubber Chicken)
资料分类:物品
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


矿词: itemRubber * 4

生鸡肉 * 1

Rubber Chicken * 1

橡胶
橡胶杆
Vulcanized Rubber
橡胶锭
橡胶板
橡胶
橡胶杆
Vulcanized Rubber
橡胶锭
橡胶板
生鸡肉
橡胶
橡胶杆
Vulcanized Rubber
橡胶锭
橡胶板
橡胶
橡胶杆
Vulcanized Rubber
橡胶锭
橡胶板
Rubber Chicken
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..