donate
高压变压器 (Medium/High Voltage Transformer)

可以进行中压转高压或者高压转中压的工作,自动判定输入/输出方向。

一般用在高压电网上

高压输入端和中压输入端是固定的!

高压变压器 (Medium/High Voltage Transformer)
高压变压器 (Medium/High Voltage Transformer)
资料分类:机器
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 工作台]


铜线圈 * 2

Medium Voltage Cable * 1

High Voltage Cable * 1

铁锭 * 3

高压变压器 * 1

铜线圈
Medium Voltage Cable
铜线圈
High Voltage Cable
铁锭
铁锭
铁锭
高压变压器
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..