Spider Candy (Spider Candy)
物品命令:/give @p hatedmobs:spider_candy 64

蜘蛛糖果,驯服巨型蜘蛛的道具,它不能被玩家食用。

Spider Candy (Spider Candy)
Spider Candy (Spider Candy)
资料分类:杂项
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


金锭 * 8

发酵蛛眼 * 1

Spider Candy * 1

金锭
金锭
金锭
金锭
发酵蛛眼
金锭
金锭
金锭
金锭
Spider Candy
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..