Enhanced Cloth Red Shoes 与 Enhanced Cloth Shoes 为同类物品/方块。

Enhanced Cloth Red Shoes (Enhanced Cloth Red Shoes)
物品命令:/give @p vgirlarmor:enhanced_cloth_red_shoes 1
此段资料引用于“Enhanced Cloth 套装 (Enhanced Cloth Suit)”并与其保持同步更新。  编辑

请在此处编辑Enhanced Cloth 套装的通用介绍。

Enhanced Cloth Red Shoes (Enhanced Cloth Red Shoes)
Enhanced Cloth Red Shoes (Enhanced Cloth Red Shoes)
资料分类:装备
最大耐久:650
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..