donate
魔法修复液 (Magic Mending Solution)

制作方法详看魔法修复剂

修复方法:
1.拿出要修补的装备

2.在背包里有魔法修复液的情况下拿着装备右击修复祭坛

P.S.一次可修复到满

魔法修复液 (Magic Mending Solution)
魔法修复液 (Magic Mending Solution)
资料分类:功能性物品
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..