donate
炼金通递仗 (Alchemic Router)

用于在容器之间传输试剂

shift + 右键容器可以选择容器对应的试剂类型,用于传输特定试剂

右键可以选择传输目标及方向

选择后会有粒子效果

炼金通递仗 (Alchemic Router)
炼金通递仗 (Alchemic Router)
资料分类:炼金术
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..