Vanilla (Vanilla)
物品命令:/give @p lovely_robot:lovely_robot 1 2

用于生成机器人Vanilla

Vanilla (Vanilla)
Vanilla (Vanilla)
资料分类:机器人
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


金粒 * 4

铁锭 * 4

机器人核心 * 1

Vanilla * 1

金粒
铁锭
金粒
铁锭
机器人核心
铁锭
金粒
铁锭
金粒
Vanilla
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..