donate
迷你箱子 (Mini Chest)

只能放1组物品……

迷你箱子 (Mini Chest)
迷你箱子 (Mini Chest)
资料分类:功能性方块
最大叠加:64个 / 组
完整采集:木斧
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 工作台]


箱子 * 1

迷你箱子 * 9

箱子
迷你箱子
  9  9

[ 使用 工作台]


稍大的箱子 * 1

迷你箱子 * 9

稍大的箱子
迷你箱子
  9  9
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..