2x LuV超导基导线 与 2x 线 为同类物品/方块。

2x LuV超导基导线 (2x LuV Superconductor Base wire)
物品命令:/give @p gregtech:cable 64 1972

矿物词典: wireGtDoubleLuvSuperconductorBase (?)

此段资料引用于“线 (wire)”并与其保持同步更新。  编辑

请在此处编辑线的通用介绍。

2x LuV超导基导线 (2x LuV Superconductor Base wire)
2x LuV超导基导线 (2x LuV Superconductor Base wire)
资料分类:线管:导线
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..