Ghastly Totem of Undying
物品命令:/give @p moretotems:ghastly_totem_of_undying 1

恶魂不死图腾,与原版不死图腾类似。

触发之后使玩家获得 漂浮II 生命恢复II 防火III 缓降II。

Ghastly Totem of Undying
Ghastly Totem of Undying
资料分类:工具
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


恶魂之泪 * 8

不死图腾 * 1

Ghastly Totem of Undying * 1

恶魂之泪
恶魂之泪
恶魂之泪
恶魂之泪
不死图腾
恶魂之泪
恶魂之泪
恶魂之泪
恶魂之泪
Ghastly Totem of Undying
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..