Warped Kitchen Drawer 与 Kitchen Drawer 为同类物品/方块。

Warped Kitchen Drawer
物品命令:/give @p modernlife:warped_kitchen_drawer_cabinet 64
暂无简介,欢迎协助完善。
Warped Kitchen Drawer
Warped Kitchen Drawer
资料分类:装饰品
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


诡异木板 * 5

木棍 * 1

Warped Kitchen Drawer * 2

诡异木板
木棍
诡异木板
诡异木板
诡异木板
诡异木板
Warped Kitchen Drawer
  2  2
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..