donate
Mk153 SMAW 火箭弹 (Mk153 SMAW Rocket)

Mk153 SMAW发射器的弹药

使用方式:直接填入

Mk153 SMAW 火箭弹 (Mk153 SMAW Rocket)
Mk153 SMAW 火箭弹 (Mk153 SMAW Rocket)
资料分类:弹药
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 工作台]


TNT * 1

钢板 * 2

Mk153 SMAW 火箭弹 * 1

TNT
钢板
钢板
Mk153 SMAW 火箭弹
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..