Nicobalt Ingot
物品命令:/give @p nikkorimod:nicobaltingot 64
暂无简介,欢迎协助完善。
Nicobalt Ingot
Nicobalt Ingot
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


Nicobalt Block * 1

Nicobalt Ingot * 9

Nicobalt Block
Nicobalt Ingot
  9  9
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..