TNT Plate (TNT Plate)
物品命令:/give @p SpecialArmor:SAtntplate 1

按下G键能产生爆炸,但自己不会受到爆炸的伤害,同时不会扣耐久。

断续按下去能炸到基岩,连续按下去要上天

TNT Plate (TNT Plate)
TNT Plate (TNT Plate)
资料分类:防具
最大耐久:240
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


TNT * 8

TNT Plate * 1

TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT Plate
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..