ME流体存储监控器 (ME Fluid Storage Monitor)
物品命令:/give @p extracells:part.base 64 10

用流体标记后,它会显示网络里该流体的剩余量。使用扳手可以锁定。

(标记液体的方法可以用ME流体模板)

ME流体存储监控器 (ME Fluid Storage Monitor)
ME流体存储监控器 (ME Fluid Storage Monitor)
资料分类:面板
最大叠加:64个 / 组
完整采集:
木镐

短评加载中..