ME流体交换监控器 (ME Fluid Conversion Monitor)
物品命令:/give @p extracells:part.base 64 11

流体存储监控器的升级版。先用流体右键标记,然后再用扳手锁定,手持容器右键就可以取出或存入标记的流体。

(标记液体的方法可以用ME流体模板)

ME流体交换监控器 (ME Fluid Conversion Monitor)
ME流体交换监控器 (ME Fluid Conversion Monitor)
资料分类:面板
最大叠加:64个 / 组
完整采集:
木镐

短评加载中..