donate
药水酿造机 (基础) (Alchemical Imbuer (Basic))
物品命令:/give @p thermalexpansion:machine 64 12

酿造药水,产物以流体形式出现,举个例子

药水酿造机 (基础)-第1张图片

药水酿造机 (基础) (Alchemical Imbuer (Basic))
药水酿造机 (基础) (Alchemical Imbuer (Basic))
资料分类:机器
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..