donate
熔融环氧树脂 (Molten Epoxy Resin)

熔融环氧树脂流体,不可放置

环氧树脂在刚反应成时就是这样的流体,使用流体固化器将它固化成的片是制作环氧树脂基板的材料。

5.09.31使用环氧氯丙烷+双酚A+NaOH合成方式,5.09.32可以使用环氧氯丙烷+石脑油+NO2合成,或者可以苯+氯气+丙烯合成

5.09.32这个东西被削成了渣渣

熔融环氧树脂 (Molten Epoxy Resin)
熔融环氧树脂 (Molten Epoxy Resin)
资料分类:材料流体
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >>输出备注

[ 使用 大型化学反应釜]


消耗功率: 240 EU/t

* 2000 mb

* 1000 mb

丙烯 * 2000 mb

熔融环氧树脂 * 4000 mb

苯
20002000
氯
10001000
丙烯
20002000
熔融环氧树脂
40004000

[ 使用 大型化学反应釜]


环氧氯丙烷 * 144 mb

二氧化氮 * 1000 mb

石脑油 * 3000 mb

熔融环氧树脂 * 288

环氧氯丙烷
144144
二氧化氮
10001000
石脑油
30003000
熔融环氧树脂
288288
(不推荐使用的配方)

[ 使用 大型化学反应釜]


总耗电: 6000 EU

消耗功率: 30 EU/t

需求电压: 30 EU

电流: 1

耗时: 10 秒

(100%) 氢氧化钠粉 * 1

熔融双酚A * 1000 mb

环氧氯丙烷 * 1000 mb

盐水 * 1000 mb

熔融环氧树脂 * 1000 mb

氢氧化钠粉
熔融双酚A
10001000
环氧氯丙烷
10001000
盐水
10001000
熔融环氧树脂
10001000

[ 使用 大型化学反应釜]


总耗电: 14400 EU

消耗功率: 30 EU/t

需求电压: 30 EU

电流: 1

耗时: 24 秒

(100%) 青金石粉 * 1

丙酮 * 1000 mb

编程电路:==24 * 1

苯酚 * 2000 mb

环氧氯丙烷 * 1000 mb

氢氯酸 * 1000 mb

熔融环氧树脂 * 1000 mb

盐水 * 1000 mb

青金石粉
丙酮
10001000
编程电路:==24
苯酚
20002000
环氧氯丙烷
10001000
氢氯酸
10001000
熔融环氧树脂
10001000
盐水
10001000
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..