donate
铁种子 (Ironias Seed)

铁种子(Ironias seed)可用来种出铁作物,打掉可获得一些铁锭(旧版)或铁果(新版)。

也可以用9个来合成出一个铁西瓜种子。


铁种子 (Ironias Seed)
铁种子 (Ironias Seed)
资料分类:种子
最大叠加:64个 / 组
短评
[ 编辑器加载中.. ]
 
[ 当前用户:百科游客 ]
小贴士:MC百科官方不会在短评中发布MOD下载,非正版MOD下载可能会包含魔改包或木马文件!请支持 [官方正版下载] 与 [MC百科正版下载]