forge:crops/lemon
共有 2 个物品包含此标签
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_pot * 1

标签: forge:milk * 1

标签: forge:vinegar * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

奶豆腐 * 1

锅
平静的牛奶
奶瓶
Milk
牛奶瓶
豆浆
醋
柠檬
柠檬
奶豆腐

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:groundmeats/groundfish * 1

标签: forge:batter * 1

标签: forge:condiments/mayonaise * 1

标签: forge:condiments/mustard * 1

标签: forge:crops/garlic * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

炸鱼条佐蛋奶沙司 * 1

烤盘
鱼肉馅
面糊
蛋黄酱
芥末
大蒜
大蒜
Garlic
柠檬
柠檬
炸鱼条佐蛋奶沙司

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:crops/cauliflower * 1

标签: forge:cookingoil * 1

标签: forge:crops/garlic * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

烤花菜 * 1

烤盘
花菜
花椰菜
芝麻油
蘑菇油
食油
大蒜
大蒜
Garlic
柠檬
柠檬
烤花菜

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:rawchicken * 1

标签: forge:butter * 1

柠檬鸡 * 1

烤盘
柠檬
柠檬
生袭击者腿肉
生豆腐鸡肉
绢豆腐
黄油
Butter
Butter
柠檬鸡

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_mixingbowl * 1

标签: forge:egg * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:cornmeal * 1

蛋白霜 * 1

搅拌钵
亚麻
牛油果
糖
柠檬
柠檬
玉米面
蛋白霜

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:egg * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:meringue * 1

标签: forge:crops/strawberry * 1

巴甫洛娃蛋糕 * 1

烤盘
亚麻
牛油果
糖
柠檬
柠檬
蛋白霜
Meringue
草莓
草莓
巴甫洛娃蛋糕

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_pot * 1

热茶 * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:ices * 1

甜茶 * 1

锅
热茶
糖
柠檬
柠檬
冰
干冰
小冰块
甜茶

[使用: 工作台]


标签: forge:crops/lemon * 1

* 1

标签: forge:eggs * 1

柠檬派 * 1

柠檬
柠檬
糖
Egg
White Egg
Tinted Egg
Tinted Egg
Brown Egg
柠檬派

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_cuttingboard * 1

标签: forge:crops/chickpea * 1

标签: forge:crops/garlic * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:cookingoil * 1

鹰嘴豆泥 * 1

刀砧板
鹰嘴豆
大蒜
大蒜
Garlic
柠檬
柠檬
芝麻油
蘑菇油
食油
鹰嘴豆泥

[使用: 工作台]


(不消耗) 标签: forge:tool_saucepan

* 1

标签: forge:crops/lemon * 1

柠檬干 * 1

深平底锅
糖
柠檬
柠檬
柠檬干

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:butter * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:batter * 1

柠檬蛋糕 * 1

烤盘
柠檬
柠檬
绢豆腐
黄油
Butter
Butter
糖
面糊
柠檬蛋糕

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_mixingbowl * 1

标签: forge:crops/lemon * 2

标签: forge:sugar * 1

柠檬水 * 1

搅拌钵
柠檬
柠檬
柠檬
柠檬
糖
柠檬水

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:crops/eggplant * 1

标签: forge:crops/garlic * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:cookingoil * 1

标签: forge:crops/spiceleaf * 1

叙利亚茄泥酱 * 1

烤盘
茄子
茄子
茄子
茄子
茄子
大蒜
大蒜
Garlic
柠檬
柠檬
芝麻油
蘑菇油
食油
香料叶
叙利亚茄泥酱

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_cuttingboard * 1

标签: forge:egg * 1

饼干 * 1

标签: forge:rawpork * 1

标签: forge:butter * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

班尼迪克蛋 * 1

刀砧板
亚麻
牛油果
饼干
生奇美拉肉排
生毛狮肉
生豆腐培根
绢豆腐
黄油
Butter
Butter
柠檬
柠檬
班尼迪克蛋

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_bakeware * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:dough * 1

标签: forge:meringue * 1

柠檬酥 * 1

烤盘
柠檬
柠檬
糖
面团
生面团
Dough
蛋白霜
Meringue
柠檬酥

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_skillet * 1

标签: forge:rawpork * 1

标签: forge:flour * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:cookingoil * 1

标签: forge:spices/blackpepper * 1

炸肉排 * 1

平底锅
生奇美拉肉排
生毛狮肉
生豆腐培根
小麦粉
面粉
面粉
面粉
Wheat Flour
柠檬
柠檬
芝麻油
蘑菇油
食油
黑胡椒
炸肉排

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_skillet * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:batter * 1

标签: forge:rawfish * 1

标签: forge:condiments/mayonaise * 1

鱼宴 * 1

平底锅
柠檬
柠檬
面糊
生烛鱼
生红鱼
生深红条纹鱼
生暗斧鱼
生手指鱼
蛋黄酱
鱼宴

[使用: 工作台]


标签: forge:tool_pot * 1

标签: forge:water * 1

标签: forge:sugar * 1

标签: forge:crops/lemon * 1

标签: forge:crops/lime * 1

酸橙汽水 * 1

锅
水桶
淡水
水
糖
柠檬
柠檬
酸橙
青柠
酸橙汽水

短评加载中..