MC百科实用工具
遇事不决
  • 工具界面
  • 使用帮助
  • 更新日志
  • 奶一口
  • 新的随机
  • 结果展示
面1:
文本:
权重:
面2:
文本:
权重:
权限设置:
[登录]后才能保存结果~

随机面:

丢拉姆 (权重: 50)

丢蕾姆 (权重: 50)

结果:

丢蕾姆 (权重: 50)

1月前 (2018-05-24)

随机面:

游戏正常运行 (权重: 50)

游戏多次崩溃 (权重: 50)

结果:

游戏正常运行 (权重: 50)

29天前 (2018-05-25)

随机面:

早睡早起 (权重: 50)

修仙 (权重: 50)

结果:

早睡早起 (权重: 50)

29天前 (2018-05-25)

随机面:

咕咕咕 (权重: 12.5)

咕咕咕 (权重: 12.5)

咕咕咕 (权重: 12.5)

咕咕咕 (权重: 12.5)

咕咕咕 (权重: 12.5)

等3个..

结果:

咕咕咕 (权重: 12.5)

28天前 (2018-05-26)

随机面:

黦 (权重: 25)

榇 (权重: 25)

鷌 (权重: 25)

鴱 (权重: 25)

结果:

黦 (权重: 25)

28天前 (2018-05-26)

随机面:

摸鱼 (权重: 1)

摸鱼 (权重: 1)

摸鱼 (权重: 1)

摸鱼 (权重: 1)

摸鱼 (权重: 1)

等5个..

结果:

肝肝肝 (权重: 1)

28天前 (2018-05-26)

随机面:

摸鱼 (权重: 10)

爆肝 (权重: 10)

结果:

爆肝 (权重: 10)

23天前 (2018-05-31)

随机面:

玩扫雷 (权重: 20)

玩MC (权重: 80)

结果:

玩MC (权重: 80)

17天前 (2018-06-06)

随机面:

建爆 (权重: 1)

攒着 (权重: 1)

结果:

攒着 (权重: 1)

14天前 (2018-06-09)

随机面:

吃饭 (权重: 99)

吃屎 (权重: 1)

结果:

吃饭 (权重: 99)

7天前 (2018-06-16)

随机面:

玩泰拉 (权重: 50)

玩mc (权重: 50)

结果:

玩mc (权重: 50)

2天前 (2018-06-21)

1.随机结果每个账号每天只能保存一次.

2.当你想要随机第二次的时候, 你自己心里便已经知道答案了~ 因为你并不是想让它能给你一个随机的选择, 而是想为更想要的结果找一个理由.

2018年5月20日

正式上线~

工具短评:
未登录不能发表短评,请[登录]~
小贴士:MC百科官方不会在短评回复中发布MOD下载,非官方MOD下载中可能包含魔改包或木马文件!请支持 [官方正版下载] 与 [MC百科正版下载]

    [ MC百科(mcmod.cn) 除教程作者自定义规则的文章, 及未授权的站外图片/链接以外的所有可编辑内容, 均采用 BY-NC-SA 3.0 协议 ]

    Minecraft百科CC协议