AI注入器 (AI Injector)
物品命令:/give @p MineChess:pieceMover 64 4

无法合成。右键棋子可将移动权转交给电脑。电脑方会在聊天框中对话。AI注入器-第1张图片

可以将两方都转交给电脑观看世纪大战= 

AI注入器 (AI Injector)
AI注入器 (AI Injector)
资料分类:工具
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..