Red Diamond齿轮 与 齿轮 为同类物品/方块。

Red Diamond齿轮 (Red Diamond Gear)
物品命令:/give @p jaopca:item_gearreddiamond 64

矿物词典: gearRedDiamond (1)

此段资料引用于“齿轮 (Gear)”并与其保持同步更新。  编辑

一种材料。

可在合成时替代具有相同矿物辞典的物品。

Red Diamond齿轮 (Red Diamond Gear)
Red Diamond齿轮 (Red Diamond Gear)
资料分类:综合
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..