Weezer是冰火传说模组添加的一个彩蛋物品,主要用于绘制对应的旗帜图案和制作隐藏的匠魂工具部件。

该物品是一种非常罕见的龙穴宝箱战利品,在各阶段的龙穴宝箱中均有机会出现,但通常出现概率很低;此外,该物品不能在创造物品栏中直接找到,必须使用搜索功能搜索才会显示。在仅安装冰火传说模组的前提下,该物品除了收藏外,仅能制成装饰性的“Weezer纹章”图样的旗帜。Alex设计这一物品,既是彩蛋,也是为了表现龙的贪婪和掠夺性:在冰火传说的官方Discord频道中,Alex曾在开发该物品的展示图片旁配文"I collect what your kind deems valuable",意即“我夺走你心爱的一切”。

本物品的梗来自于美国摇滚乐团“Weezer”,成立于1992年的洛杉矶,1997年解散,又于2000年重组。该乐队主打风格为Alternative rock、Emo、Power pop、Pop punk,据评价是一支标准的“流行朋克”乐队。物品材质则取自于乐队在1994年5月10日发行的专辑《Weezer:Rarties Edition(Spec)》封面,图片右上角的weezer化为了像素,而蔚蓝的底色在Weezer的专辑中是独一无二的。由于原图中四个人着装差异非常明显,所以各色的像素点代表哪个人是很明显的。另外,有趣的是,在模组作者Alex参与开发的另一个模组考古与化石中,也添加了与Weezer乐队相关的物品“Pinkerton”,该物品同样是Weezer乐队曾经发行过的专辑。可惜的是,这两个物品均没有添加唱片功能。


Weezer
处理方式部件制造桌基准原料Weezer可用原料Weezer(1份)
可制作部件类型顶端、手柄、附件、弓臂
顶端耐久1500挖掘等级4(钴)挖掘速度5攻击力10顶端特性

Undone

In The Garage

Surf Max America

手柄耐久100
手柄倍率1.5手柄特性见右附件耐久500附件特性
弓臂耐久1500
拉弓速度0.67范围系数1.2附加伤害8弓臂特性

Weezer是一种隐藏的匠魂部件材料,来自于冰火传说模组添加的彩蛋物品Weezer,可制成普通工具部件和弓臂。

与常规联动材料不同,Weezer并不会出现在《匠魂宝典:材料与你》的任何界面中,是一种隐藏材料,但玩家可以直接用这种原料制成自己想要的工具部件。这是一种战斗性能和耐久性能均非常优秀的材料,其顶端的基准耐久度和攻击力均超过匠魂的玛玉灵一个等级,手柄的倍率非常高、耐久度中规中矩,而附件耐久也是高得可怕。考虑到这一物品的不可量产性和冰火传说添加的顶端性能更强的龙钢,Weezer其实更适合武器附件和手柄而非顶端的制作。而Weezer制成的弓臂堪称一绝,也是最强的匠魂弓臂之一,除了极高的耐久度、匠魂2本体中最快的拉弓速度、看得过去的范围系数以外,还有着比铁更高、仅次于钢的附加伤害,适用于各种类型弓臂的制作。Weezer的特性也全数押在战斗能力上,共提供了一种掠夺辅助系和两种固伤加成系的特效,且触发条件非常宽松,同时,只要工具上有一件Weezer部件,那么工具成品就会同时附带三个属性,可以说是“只用考虑把它放在哪个位置”的高泛用性材料。

Tips.由于添加的特性名称出自于专辑乐曲、特性介绍出自于歌词,所以只翻译了功能解释部分。


Weezer 伐木斧 (Weezer Lumberaxe)
物品命令:/give @p tconstruct:lumberaxe 1
Weezer 伐木斧 (Weezer Lumberaxe)
Weezer 伐木斧 (Weezer Lumberaxe)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:6200
最大叠加:1个 / 组

Weezer 刀刃 (Weezer Knife Blade)
物品命令:/give @p tconstruct:knife_blade 64
Weezer 刀刃 (Weezer Knife Blade)
Weezer 刀刃 (Weezer Knife Blade)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 劈刀 (Weezer Cleaver)
物品命令:/give @p tconstruct:cleaver 1
Weezer 劈刀 (Weezer Cleaver)
Weezer 劈刀 (Weezer Cleaver)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:6200
最大叠加:1个 / 组

Weezer 十字弓 (Weezer Crossbow)
物品命令:/give @p tconstruct:crossbow 1
Weezer 十字弓 (Weezer Crossbow)
Weezer 十字弓 (Weezer Crossbow)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3100
最大叠加:1个 / 组

Weezer 十字柄 (Weezer Cross Guard)
物品命令:/give @p tconstruct:cross_guard 64
Weezer 十字柄 (Weezer Cross Guard)
Weezer 十字柄 (Weezer Cross Guard)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 回旋镖 (Weezer Shuriken)
物品命令:/give @p tconstruct:shuriken 1
Weezer 回旋镖 (Weezer Shuriken)
Weezer 回旋镖 (Weezer Shuriken)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2000
最大叠加:1个 / 组

Weezer 园艺镰 (Weezer Kama)
物品命令:/give @p tconstruct:kama 1
Weezer 园艺镰 (Weezer Kama)
Weezer 园艺镰 (Weezer Kama)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3100
最大叠加:1个 / 组

Weezer 大剑 (Weezer Broadsword)
物品命令:/give @p tconstruct:broadsword 1
Weezer 大剑 (Weezer Broadsword)
Weezer 大剑 (Weezer Broadsword)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3410
最大叠加:1个 / 组

Weezer 大板 (Weezer Large Plate)
物品命令:/give @p tconstruct:large_plate 64
Weezer 大板 (Weezer Large Plate)
Weezer 大板 (Weezer Large Plate)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 开掘铲 (Weezer Excavator)
物品命令:/give @p tconstruct:excavator 1
Weezer 开掘铲 (Weezer Excavator)
Weezer 开掘铲 (Weezer Excavator)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:5425
最大叠加:1个 / 组

Weezer 弓臂 (Weezer Bowlimb)
物品命令:/give @p tconstruct:bow_limb 64
Weezer 弓臂 (Weezer Bowlimb)
Weezer 弓臂 (Weezer Bowlimb)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 战斗牌子 (Weezer Battlesign)
物品命令:/give @p tconstruct:battlesign 1
Weezer 战斗牌子 (Weezer Battlesign)
Weezer 战斗牌子 (Weezer Battlesign)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2350
最大叠加:1个 / 组

Weezer 手斧 (Weezer Hatchet)
物品命令:/give @p tconstruct:hatchet 1
Weezer 手斧 (Weezer Hatchet)
Weezer 手斧 (Weezer Hatchet)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3100
最大叠加:1个 / 组

Weezer 煎锅 (Weezer Frypan)
物品命令:/give @p tconstruct:frypan 1
Weezer 煎锅 (Weezer Frypan)
Weezer 煎锅 (Weezer Frypan)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2350
最大叠加:1个 / 组

Weezer 短弓 (Weezer Shortbow)
物品命令:/give @p tconstruct:shortbow 1
Weezer 短弓 (Weezer Shortbow)
Weezer 短弓 (Weezer Shortbow)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:1500
最大叠加:1个 / 组

Weezer 箭头 (Weezer Arrow Head)
物品命令:/give @p tconstruct:arrow_head 64
Weezer 箭头 (Weezer Arrow Head)
Weezer 箭头 (Weezer Arrow Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 箭矢 (Weezer Arrow)
物品命令:/give @p tconstruct:arrow 1
Weezer 箭矢 (Weezer Arrow)
Weezer 箭矢 (Weezer Arrow)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:1500
最大叠加:1个 / 组

Weezer 西洋剑 (Weezer Rapier)
物品命令:/give @p tconstruct:rapier 1
Weezer 西洋剑 (Weezer Rapier)
Weezer 西洋剑 (Weezer Rapier)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2480
最大叠加:1个 / 组

Weezer 铲 (Weezer Shovel)
物品命令:/give @p tconstruct:shovel 1
Weezer 铲 (Weezer Shovel)
Weezer 铲 (Weezer Shovel)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3100
最大叠加:1个 / 组

Weezer 锤 (Weezer Hammer)
物品命令:/give @p tconstruct:hammer 1
Weezer 锤 (Weezer Hammer)
Weezer 锤 (Weezer Hammer)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:5875
最大叠加:1个 / 组

Weezer 镐 (Weezer Pickaxe)
物品命令:/give @p tconstruct:pickaxe 1
Weezer 镐 (Weezer Pickaxe)
Weezer 镐 (Weezer Pickaxe)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3100
最大叠加:1个 / 组

Weezer 镰刀 (Weezer Scythe)
物品命令:/give @p tconstruct:scythe 1
Weezer 镰刀 (Weezer Scythe)
Weezer 镰刀 (Weezer Scythe)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:6820
最大叠加:1个 / 组

Weezer 长剑 (Weezer Longsword)
物品命令:/give @p tconstruct:longsword 1
Weezer 长剑 (Weezer Longsword)
Weezer 长剑 (Weezer Longsword)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:3254
最大叠加:1个 / 组

Weezer 长弓 (Weezer Longbow)
物品命令:/give @p tconstruct:longbow 1
Weezer 长弓 (Weezer Longbow)
Weezer 长弓 (Weezer Longbow)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2800
最大叠加:1个 / 组

Weezer 鹤嘴锄 (Weezer Mattock)
物品命令:/give @p tconstruct:mattock 1
Weezer 鹤嘴锄 (Weezer Mattock)
Weezer 鹤嘴锄 (Weezer Mattock)
资料分类:匠魂联动
最大耐久:2350
最大叠加:1个 / 组

物品命令:/give @p iceandfire:weezer_blue_album 64
Weezer (Weezer)
Weezer (Weezer)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

Weezer 剑刃 (Weezer Sword Blade)
物品命令:/give @p tconstruct:sword_blade 64
Weezer 剑刃 (Weezer Sword Blade)
Weezer 剑刃 (Weezer Sword Blade)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 园艺镰头 (Weezer Kama Head)
物品命令:/give @p tconstruct:kama_head 64
Weezer 园艺镰头 (Weezer Kama Head)
Weezer 园艺镰头 (Weezer Kama Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 坚韧手柄 (Weezer Tough Tool Rod)
物品命令:/give @p tconstruct:tough_tool_rod 64
Weezer 坚韧手柄 (Weezer Tough Tool Rod)
Weezer 坚韧手柄 (Weezer Tough Tool Rod)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 坚韧绑定结 (Weezer Tough Binding)
物品命令:/give @p tconstruct:tough_binding 64
Weezer 坚韧绑定结 (Weezer Tough Binding)
Weezer 坚韧绑定结 (Weezer Tough Binding)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 宽剑刃 (Weezer Large Sword Blade)
物品命令:/give @p tconstruct:large_sword_blade 64
Weezer 宽剑刃 (Weezer Large Sword Blade)
Weezer 宽剑刃 (Weezer Large Sword Blade)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 宽护手 (Weezer Wide Guard)
物品命令:/give @p tconstruct:wide_guard 64
Weezer 宽护手 (Weezer Wide Guard)
Weezer 宽护手 (Weezer Wide Guard)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 宽斧刃 (Weezer Broad Axe Head)
物品命令:/give @p tconstruct:broad_axe_head 64
Weezer 宽斧刃 (Weezer Broad Axe Head)
Weezer 宽斧刃 (Weezer Broad Axe Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 开掘铲头 (Weezer Excavator Head)
物品命令:/give @p tconstruct:excavator_head 64
Weezer 开掘铲头 (Weezer Excavator Head)
Weezer 开掘铲头 (Weezer Excavator Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 手柄 (Weezer Tool Rod)
物品命令:/give @p tconstruct:tool_rod 64

矿物词典: partToolRod (61)

Weezer 手柄 (Weezer Tool Rod)
Weezer 手柄 (Weezer Tool Rod)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 护手 (Weezer Hand Guard)
物品命令:/give @p tconstruct:hand_guard 64
Weezer 护手 (Weezer Hand Guard)
Weezer 护手 (Weezer Hand Guard)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 斧刃 (Weezer Axe Head)
物品命令:/give @p tconstruct:axe_head 64
Weezer 斧刃 (Weezer Axe Head)
Weezer 斧刃 (Weezer Axe Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 牌板 (Weezer Sign Plate)
物品命令:/give @p tconstruct:sign_head 64
Weezer 牌板 (Weezer Sign Plate)
Weezer 牌板 (Weezer Sign Plate)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 盘 (Weezer Pan)
物品命令:/give @p tconstruct:pan_head 64
Weezer 盘 (Weezer Pan)
Weezer 盘 (Weezer Pan)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 碎片 (Weezer Shard)
物品命令:/give @p tconstruct:shard 64
Weezer 碎片 (Weezer Shard)
Weezer 碎片 (Weezer Shard)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 磨制工具 (Weezer Sharpening Kit)
物品命令:/give @p tconstruct:sharpening_kit 64
Weezer 磨制工具 (Weezer Sharpening Kit)
Weezer 磨制工具 (Weezer Sharpening Kit)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 绑定结 (Weezer Binding)
物品命令:/give @p tconstruct:binding 64

矿物词典: partBinding (62)

Weezer 绑定结 (Weezer Binding)
Weezer 绑定结 (Weezer Binding)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 铲头 (Weezer Shovel Head)
物品命令:/give @p tconstruct:shovel_head 64
Weezer 铲头 (Weezer Shovel Head)
Weezer 铲头 (Weezer Shovel Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 锤头 (Weezer Hammer Head)
物品命令:/give @p tconstruct:hammer_head 64
Weezer 锤头 (Weezer Hammer Head)
Weezer 锤头 (Weezer Hammer Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 镐头 (Weezer Pickaxe Head)
物品命令:/give @p tconstruct:pick_head 64

矿物词典: partPickHead (62)

Weezer 镐头 (Weezer Pickaxe Head)
Weezer 镐头 (Weezer Pickaxe Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

Weezer 镰刀头 (Weezer Scythe Head)
物品命令:/give @p tconstruct:scythe_head 64
Weezer 镰刀头 (Weezer Scythe Head)
Weezer 镰刀头 (Weezer Scythe Head)
资料分类:匠魂联动
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..