Kijani 水晶碎片 与 水晶碎片 为同类物品/方块。

Kijani 水晶碎片 (Kijani Crystal Shard)
物品命令:/give @p ChromatiCraft:chromaticraft_item_shard 64 2

矿物词典: shardCrystal (17)dyeGreenCrystalShard (1)

此段资料引用于“水晶碎片 (Crystal Shard)”并与其保持同步更新。  编辑

通过采集对应颜色的洞穴水晶获得,是贯穿缤纷纪元整个发展路线的基础材料

Kijani 水晶碎片 (Kijani Crystal Shard)
Kijani 水晶碎片 (Kijani Crystal Shard)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..