Scuba Steve 套装 (Scuba Steve Suit)
此段资料引用于“Youtuber 套装 (Youtuber Suit)”并与其保持同步更新。  编辑

穿上全套你的外表就和对应YouTuber一模一样了!

只能从YouTuber幸运方块中开出,或者创造模式获得。

支持附魔台铁砧附魔。


盔甲韧性盔甲值
头盔2.5点(4点(
胸甲2.5点(8点(
护腿2.5点(6点(
靴子2.5点(4点(

Scuba Steve Helmet (Scuba Steve Helmet)
物品命令:/give @p ytluckyblocks:scubahelmet 1
Scuba Steve Helmet (Scuba Steve Helmet)
Scuba Steve Helmet (Scuba Steve Helmet)
资料分类:装备
最大耐久:880
最大叠加:1个 / 组

Scuba Steve Chestplate (Scuba Steve Chestplate)
物品命令:/give @p ytluckyblocks:scubachestplate 1
Scuba Steve Chestplate (Scuba Steve Chestplate)
Scuba Steve Chestplate (Scuba Steve Chestplate)
资料分类:装备
最大耐久:1280
最大叠加:1个 / 组

Scuba Steve Leggings (Scuba Steve Leggings)
物品命令:/give @p ytluckyblocks:scubaleggings 1
Scuba Steve Leggings (Scuba Steve Leggings)
Scuba Steve Leggings (Scuba Steve Leggings)
资料分类:装备
最大耐久:1200
最大叠加:1个 / 组

Scuba Steve Boots (Scuba Steve Boots)
物品命令:/give @p ytluckyblocks:scubaboots 1
Scuba Steve Boots (Scuba Steve Boots)
Scuba Steve Boots (Scuba Steve Boots)
资料分类:装备
最大耐久:1040
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..