Iron Storage Cabinet
物品命令:/give @p storagecabinet:storagecabinet_iron 64

矿物词典: storagecabinet:cabinets_items (5)

此段资料引用于“储藏柜 (Storage Cabinet)”并与其保持同步更新。  编辑

请在此处编辑储藏柜的通用介绍。

Iron Storage Cabinet
Iron Storage Cabinet
资料分类:容器
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..