White Freezer 与 冰库 为同类物品/方块。

White Freezer
物品命令:/give @p lightmanscurrency:freezer_white 64

矿物词典: lightmanscurrency:traders/freezer (16)lightmanscurrency:trader_normal (77)lightmanscurrency:trader (89)

此段资料引用于“冰库 (Freezer)”并与其保持同步更新。  编辑

一个普通的柜式贩卖机,体积 1x1x2。

可以设置 6 个商品,可升级。

White Freezer
White Freezer
资料分类:功能方块
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..