donate
item.ItemProxy.name
物品命令:/give @p mekanism:itemproxy 64 0

目前仍在WIP的物品,在1.12.2版本测试获取该物品会游戏崩溃。

会毁用户。(即用拿了该物品的ID加入会直接崩溃)

item.ItemProxy.name
item.ItemProxy.name
资料分类:技术性方块
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..