donate
UU组装台 (UU Assembly Bench)
物品命令:/give @p ic2:te 64 93

无法合成,仅在创造模式下可获取

能将UU物质组装成对应的物品

每一次组装将消耗0.08EU

UU组装台 (UU Assembly Bench)
UU组装台 (UU Assembly Bench)
资料分类:机械
最大叠加:64个 / 组

短评加载中..