QBit 晶圆 与 晶圆 为同类物品/方块。

QBit 晶圆 (QBit CPU Wafer)
物品命令:/give @p gregtech:meta_item_2 64 32470
暂无简介,欢迎协助完善。
QBit 晶圆 (QBit CPU Wafer)
QBit 晶圆 (QBit CPU Wafer)
资料分类:材料
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 1,152,000 EU

消耗功率: 1,920 EU/t

耗时: 30 秒

矿词: cableGtSingleSuperconductor * 8

纳米 CPU 晶圆 * 1

QBit 晶圆 * 1

1x 超导线缆
1x超导线缆
1x 超导线缆
1x超导线缆
1x 超导线缆
  8  8
纳米 CPU 晶圆
QBit 晶圆
大型锂电池
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..