M1014霰弹枪 (M1014)
物品命令:/give @p stefinusguns:M1014 1

备弹量6发,最高伤害40点。

无法装配任何配件。

M1014霰弹枪 (M1014)
M1014霰弹枪 (M1014)
资料分类:枪械:霰弹枪
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


枪管 * 1

扳机 * 1

Wooden Stock * 1

原木 * 1

Wooden Grip * 1

M1014霰弹枪 * 1

枪管
扳机
Wooden Stock
原木
Wooden Grip
M1014霰弹枪
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..