donate
帝王圣杯 (Emperor Chalice)

无限水桶,激活可向内装水,未激活可向外放水,饮用之会耗损生命,但会回复饱腹度,Shift右击激活.


帝王圣杯 (Emperor Chalice)
帝王圣杯 (Emperor Chalice)
资料分类:功能性物品
最大叠加:1个 / 组

短评加载中..