9mm 手枪子弹 (9x19mm Parabellum Bullet)
物品命令:/give @p tac:9mm_round 64

9mm鲁格弹,最初由葛雷格·鲁格(Georg Luger)所设计,是全世界最广泛被使用的手枪弹种。

模组内大部分手枪及一部分冲锋枪的备弹。

9mm 手枪子弹 (9x19mm Parabellum Bullet)
9mm 手枪子弹 (9x19mm Parabellum Bullet)
资料分支:≥0.1.0BETA
资料分类:弹药
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 枪械工作台]


铁粒 * 4

火药 * 1

9mm 手枪子弹 * 12

铁粒
  4  4
火药
9mm 手枪子弹
1212
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..