Dimensional Breacher
物品命令:/give @p useless_sword:dimensional_breacher 1
暂无简介,欢迎协助完善。
Dimensional Breacher
Dimensional Breacher
资料分类:武器
最大耐久:2250
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..