Quantum Quarry Plus
物品命令:/give @p quantumquarryplus:quantum_quarry_plus 64
暂无简介,欢迎协助完善。
Quantum Quarry Plus
Quantum Quarry Plus
资料分类:结构方块
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


Quarry Frame * 4

* 1

下界合金镐 * 2

末影珍珠 * 1

Endercell * 1

Quantum Quarry Plus * 1

Quarry Frame
桶
Quarry Frame
下界合金镐
末影珍珠
下界合金镐
Quarry Frame
Endercell
Quarry Frame
Quantum Quarry Plus
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..