CMB钢锹 与 CMB钢工具 为同类物品/方块。

CMB钢锹 (CMB Steel Shovel)
物品命令:/give @p hbm:item.cmb_shovel 1
此段资料引用于“CMB钢工具 (CMB Steel Tool)”并与其保持同步更新。  编辑

由CMB钢为主要材料制造的工具,每种工具拥有8500点超多耐久,斧、镐和锹自带连锁挖矿(5)、自动熔炼精准采集时运(3)能力。

CMB钢锹 (CMB Steel Shovel)
CMB钢锹 (CMB Steel Shovel)
资料分类:工具
最大耐久:8500
最大叠加:1个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


CMB钢锭 * 1

木棍 * 2

CMB钢锹 * 1

CMB钢锭
木棍
木棍
CMB钢锹
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..