Tier 2 Empty wand
物品命令:/give @p mango_mod:tier_2_emptywand 64
暂无简介,欢迎协助完善。
Tier 2 Empty wand
Tier 2 Empty wand
资料分类:武器:法杖
最大叠加:64个 / 组
滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 工作台]


Tier 2 Fang Wand * 1

Tier 2 Empty wand * 1

Tier 2 Fang Wand
Tier 2 Empty wand

[使用: 工作台]


铁粒 * 4

钻石 * 2

Empty wand * 1

Tier 2 Empty wand * 1

铁粒
钻石
铁粒
Empty wand
铁粒
钻石
铁粒
Tier 2 Empty wand
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

短评加载中..